Rekommendationer från Socialstyrelsen om vårdhygienisk kompetens

Som en del av Socialstyrelsens projekt God hygienisk standard i vården har ett dokument tagits fram som förtydligar vad lagens krav innebär för olika verksamheter.
Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) och tandvårdslagen (1985:125) anger att vården ska vara av god kvalitet med en god hygienisk standard. För att vårdgivare ska kunna erbjuda alla vårdtagare en vård med god hygienisk standard behöver det finnas tillgång till vårdhygienisk kompetens, till exempel hygienläkare och hygiensjuksköterskor.

Socialstyrelsen har nyligen publicerat rapporten: Tillgång till vårdhygienisk kompetens - rekommendation som stöd för vårdgivarnas arbete med att förebygga vårdrelaterade infektioner.

Syftet är att förtydliga vad lagens krav om god hygienisk standard i vården innebär för olika verksamheter. Förtydligandet ska utgöra ett stöd för vårdgivare och verksamhetsansvariga i det egna kvalitetsarbetet när det gäller att förebygga och begränsa vårdrelaterade infektioner. Det ska också vara ett stöd för Socialstyrelsens tillsyn och för smittskyddsläkarnas arbete att följa att vårdgivaren vidtar de åtgärder som krävs för att förebygga smittspridning.

Den vårdhygieniska kompetens som måste finnas i varje vårdgivares organisation
innefattar:
- grundkunskap om vårdhygien hos all vårdpersonal
- tillgång till vårdhygienisk expertis, såväl i det förebyggande arbetet som vid akuta problem.

Klicka här för att ladda ned Socialstyrelsens dokument.


Senast ändrad: 2011-05-12