logga logga

Pressmeddelande från Strama och Svenska infektionsläkarföreningen 2010-11-17

Så kan antibiotikaresistens på sjukhus bromsas
- Förslag till ett nationellt 10-punktsprogram

Världen står inför ett allvarligt hot mot människors hälsa: En sinande forskning och utveckling av nya antibiotika och en samtidigt ökande resistensutveckling mot existerande läkemedel. Därför krävs kraftfulla insatser för att bevara effekten av de preparat som fortfarande fungerar. Inför Europeiska antibiotikadagen 18 november lanserar Strama och Svenska infektionsläkarföreningen ett förslag till ett nationellt 10-punktsprogram för minskad antibiotikaresistens på sjukhus.

Kommer Sverige framöver att kunna behålla sitt förhållandevis gynnsamma resistensläge? På senare år har svenska sjukhus fått kämpa med flera utbrott av resistenta bakterier som gett upphov till svårbehandlade infektioner och dödsfall. Sjukhus utgör en miljö med ett högt antibiotikatryck och därmed en ökad risk för selektion av resistenta bakterier. Här finns också de som är mest infektionskänsliga och därför särskilt utsatta för effekterna av antibiotikaresistens: Äldre, för tidigt födda och andra som är sköra på grund av underliggande sjukdomar.

- Vi har fortfarande goda förutsättningar att hålla resistensläget i schack så att vi kan bevara effekten hos befintliga antibiotika så länge som möjligt. Men det kräver ett tätt samarbete mellan sjukvårdens olika aktörer där laboratoriet, vårdhygien och infektionsexpertis har en nyckelroll, säger Jan Källman ordförande i Svenska infektionsläkarföreningen.

Onödig eller felaktig användning av antibiotika samt smittspridning av resistenta bakterier är alla omständigheter som bidrar till att driva på resistensutvecklingen. 10-punktsprogrammets 3 nyckelområden för att motverka resistens är därför att:

- minska behovet av antibiotika genom att reducera smittspridning och riskfaktorer för vårdrelaterade infektioner
- förbättra diagnostiken
- använda antibiotika rationellt - rätt preparat i rätt tid till rätt patient i rätt dos och behandlingslängd.

- Förhoppningen är att programmet ska accepteras och införlivas i landstingens patientsäkerhetsarbete. Tillgång till effektiv behandling vid bakteriella infektioner är inte längre en självklarhet och respekten för antibiotika måste öka, säger Otto Cars, ordförande i Strama.

10-punktsprogrammet presenteras i en debattartikel i veckans nummer av Läkartidningen. Hela programmet går att läsa på www.strama.se eller www.infektion.net/index2.html

För ytterligare information kontakta:
Otto Cars, ordförande i Strama, tel: 0708-92 02 03

Jan Källman, ordförande i Svenska infektionsläkarföreningen, tel: 070-6121264

Klicka här för att ladda ner pressmeddelandet som pdf
Klicka här för att ladda ner 10-punktsprogrammet som pdf
Klicka här för att ladda ner bakgrundsdokumentet till 10-punktsprogrammet som pdf
Klicka här för att ladda ner Stramas presentation inför Europeiska antibiotikadagen den 18 nov 2010


Senast ändrad: 2010-11-22