Svensk studie visar på en ny metod för att följa upp postoperativa infektioner


Postoperativa infektioner är en vanlig typ av vårdrelaterad infektion som förutom lidande för patienten också leder till stora ekonomiska kostnader.

Trots det saknas i många fall en systematisk övervakning och uppföljning. Enligt en färsk SBU-rapport anger t.ex. bara c:a 50 % av opererande kliniker i Sverige att de har någon form av infektionsregistrering. Skäl som brukar anges till varför det inte görs är bland annat att det kräver tidsödande manuell registrering, att det är svårt att upptäcka och registrera infektioner som visar sig först sedan patienten lämnat sjukhuset samt att man i många fall vill använda alltför omfattande kriterier för att sätta diagnosen.

En ny svensk studie visar nu på en möjlighet att enklare följa postoperativa infektioner genom att kombinera data från två rikstäckande register. Studien undersökte antibiotikaanvändning efter ljumskbråckoperationer som en möjlig indikator för postoperativ infektion. Studien inkluderade 8856 män över 15 år under ett års tid som genomgick ljumskbråcksoperation i öppenvård. Data över operationer och antibiotikaförskrivning hämtades från Patientregistret respektive Läkemedelsregistret.

Risken för att få antibiotika som används för behandling av hud-och mjukdelsinfektioner inom en månad efter operation visade sig vara förhöjd och i samma storleksordning som den rapporterade frekvensen av postoperativa infektioner i svenskt bråckregister och i en Cochrane-analys. Även om ingen validering av orsaken till antibiotikabehandling ingick i studien, tyder resultaten på att detta kan vara en tidsbesparande automatisk uppföljningsmetod för att hitta postoperativa infektioner eller onödig antibiotikabehandling, såväl på nationell som på lokal nivå, i och med att också öppenvården inkluderas. Även om resultat ska jämföras med försiktighet bör metoden kunna ge möjlighet att följa utvecklingen över tid på en övergripande nivå, exempelvis i arbete med indikatorer som syftar till att belysa kvalitén i hälso- och sjukvården, och ge signaler när man behöver göra mer detaljerad kartläggning av misstänkta infektioner.


Stridh Ekman G., Ringbäck Weitoft G., Nyrén O., Dickman PW., Ericsson Ö., Struwe J. National Surveillance of Surgical Site Infection trough register-based analysis of antibiotic use after inguinal hernia repair. Br J Surg. 2010 Nov;97(11):1722-9
Abstract går att läsa på: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20872842

En presentation av en preliminär analys av studien från Strama-dagen i maj 2010 går att ladda ner här


Senast ändrad: 2010-10-20